26,000 บาท Early Bird ลดเหลือ 24,500 บาท

แคมป์ภาวะผู้นำ ตอน "สื่อสารอย่างผู้นำ"

26,000 บาท Early Bird ลดเหลือ 24,500 บาท

วันที่    :   23 - 24 พฤศจิกายน 2562

ระยะเวลา : 2 วัน
สถานที่ : สามพราน ริเวอร์ไซด์ กม. 32 ถนนเพชรเกษม อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 โทร. 034 322 588-93
อายุ :  9-11, 12-14 และ 15-18 ปี
โทร. สำรองค่ายได้ที่เบอร์ : 081 902 5578

The Explorer ร่วม กับ ASCENT บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในไทย ผู้ชำนาญในการจัดฝึกอบรมโปรแกรมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง และ Team Building เสนอ แคมป์ภาวะผู้นำ Situational Leadership for the Future Leader เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับเยาวชนทั่วโลก รับสมัครเยาวชน อายุ 9-11, 12-14 และ 15-18 ปี

ASCENT ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 จัดอบรมแก่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Leister City Football Club (2011), Citigroup, Standard Charter, HSBC, UNDP, OCHA, Unilever, CadburyAdams, Siemen, Ericsson, Phillips, Philip Moris, IATA, PWC, GE, Tesco Lotus, Air Asia, Thai Bev, Allen & Ovary, FedExเป็นต้น ทีมโค้ช (Consultant) จะแนะนำเยาวชนให้ค้นพบตัวเอง และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแบบที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้บริหารระดับสูงให้แก่เยาวชน ทุกกิจกรรมได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านอารมณ์และร่างกายของแต่ละช่วงวัย

วัตถุประสงค์ :
a. เรียนรู้การสื่อสารอย่างผู้นำ (Communicate as a Leader)
b. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี (Effective Listener)
c. เรียนรู้เทคนิคการถามรายละเอียดจากผู้พูด (Clarification)
d. เทคนิคการสะท้อนกลับข้อมูลจากผู้พูด (Reflection)
e. วิธีการเสริมสร้างเสน่ห์ในการสื่อสาร (Developing charisma)
f. เรียนรู้ทักษะการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ (Successful persuasion)
g. เรียนรู้การเอาใจใส่ในความรู้สึกของผู้อื่น (Empathies)
h. เรียนรู้การให้กำลังใจผู้อื่นจากการฟัง (Encourage)
i. เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสื่อสารโดยใช้คำพูด ภาษาท่าทาง การใช้จังหวะและโทนเสียงในการพูด อารมณ์ขัน การให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน การมีทัศนะคติที่ดี ลดความเครียด หลีกเลี่ยงการบ่น (Verbal and Non-verbal Communication, Accents, Finding your voice, Use Humor, Treat people equally, Positive attitude and Smile, Minimize Stress, Avoid Complaining)
j.วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องการการจัดการให้บรรลุผล ในโลกของความเป็นจริง (Situational Leadership Analysis)
k. พัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของเยาวชน (People Interaction Skills)
l.การเชื่อมั่นในกันและกันของเยาวชน (Trust)
m.สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาวะผู้นำร่วมกันในกลุ่ม (Create a shared leadership learning experience for the team)
n.กิจกรรมท้าทายและสนุกสนาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทุกคน (Fun engaging and challenging program for all team members)

 
หมายเหตุ :   สามารถจัด Private Group สำหรับโรงเรียนได้
เงื่อนไขพื้นฐาน  :   ไม่มี

 

 

ลงทะเบียน
อายุ