20,000 บาท Early Bird ลดเหลือ 19,000 บาท

แคมป์ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารรุ่นเยาว์

20,000 บาท Early Bird ลดเหลือ 19,000 บาท

วันที่    :   7- 8 กรกฎาคม 2561
    25 - 26 สิงหาคม 2561
    27 - 28 ตุลาคม 2561
    15 - 16 ธันวาคม 2561

ระยะเวลา : 2 วัน
สถานที่ : โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 372, ถ.พระราม3, บางโคล่, กรุงเทพมหานคร 10120 02-292-2999, 02-292-2888
อายุ :  9-11, 12-14 และ 15-18 ปี
โทร. สำรองค่ายได้ที่เบอร์ : 081 902 5578

“เพราะทุกคนมีศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวเอง ในแบบที่แตกต่างกัน”

แคมป์ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารรุ่นเยาว์ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะ ปลดล็อคศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวเอง  เข้าใจรูปแบบต่างๆ ของผู้นำ พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านกิจกรรมการกระชับสัมพันธ์ การประสานงานกัน  และ การแชร์ประสบการณ์ตรงจากโค้ช (Consultant) ผู้มีประสบการณ์สอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำในเมืองไทยและต่างประเทศ

The Explorer ร่วม กับ ASCENT บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในไทย ผู้ชำนาญในการจัดฝึกอบรมโปรแกรมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง และ Team Building เสนอ แคมป์ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารรุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับเยาวชนทั่วโลก รับสมัครเยาวชน อายุ 9-11, 12-14 และ 15-18

 ASCENT ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 จัดอบรมแก่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Leister City Football Club (2011), Citigroup, Standard Charter, HSBC, UNDP, OCHA, Unilever, CadburyAdams, Siemen, Ericsson, Phillips, Philip Moris, IATA, PWC, GE, Tesco Lotus, Air Asia, Thai Bev, Allen & Ovary, FedExเป็นต้น ทีมโค้ช (Consultant) จะแนะนำเยาวชนให้ค้นพบตัวเอง และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแบบที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้บริหารระดับสูงให้แก่เยาวชน ทุกกิจกรรมได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านอารมณ์และร่างกายของแต่ละช่วงวัย

วัตถุประสงค์
a. มุ่งให้เยาวชนตระหนักและเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของผู้นำ (Personal Leadership Style)
b. พัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของเยาวชน (People Interaction Skills)
c. พัฒนาทักษะการสื่อสาร และ การเชื่อมั่นในกันและกันของเยาวชน (Effective Communication and Trust)
d. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน (Creativity and Innovative)
e. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาวะผู้นำร่วมกันในกลุ่ม (Create a shared leadership learning experience for the team)
f. กิจกรรมท้าทายและสนุกสนาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทุกคน (Fun engaging and challenging program for all team members)

หมายเหตุ  :   สามารถจัด Private Group สำหรับโรงเรียนได้
เงื่อนไขพื้นฐาน  :   ไม่มี

 

ลงทะเบียน
อายุ